O nas

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu jest placówką działającą na zasadach jednostki budżetowej, powołany Uchwałą Nr 309/97 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 czerwca 1997 r.

Podstawowym celem jest prowadzenie w imieniu Burmistrza Świecia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególności obsługa administracyjno-finansowa i nadzór w zakresie tych spraw oraz inicjowanie i koordynowanie zamierzeń w zakresie oświaty i wychowania.

Do naszych głównych zadań należy:

1. obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych,

2. gospodarowanie funduszem płac,

3. przygotowywanie płac i rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,

4. opracowywanie wniosków do budżetu gminy,

5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i statystycznej w zakresie realizowanych zadań,

6. prowadzenie kadr dla nauczycieli

7. prowadzenie kadr dla pracowników obsługi i administracji

8. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej w placówkach oświatowych,

9. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół,

10. dysponowanie środkami przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

11. dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację nagród organu prowadzącego,

12. prowadzenie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb jednostek oświatowych.

Cele, zadania i strukturę organizacyjną oraz zakres działania określa Statut Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu. Zwierzchnikiem służbowym jest kierownik, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Świecia. Środki na utrzymanie jednostki pochodzą z budżetu miasta.

Podstawowym zadaniem OOiW jest zarząd organizacyjny, administracyjno-gospodarczy i finansowo-księgowy placówek oświatowych Gminy Świecie, po zawarciu porozumienia z dyrektorami tych placówek. Finansowanie placówek odbywa się ze środków otrzymanych z budżetu gminy, w tym z subwencji oświatowej. Podstawą realizacji wydatków są corocznie sporządzane szczegółowe plany finansowe.

Z realizacji planu wydatków sporządzane są miesięczne sprawozdania finansowe oraz bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki dla wszystkich placówek oświatowych. Jednostka realizuje zadania z zakresu wynagrodzeń, sporządza deklaracje podatkowe, dokonuje zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników i rozlicza miesięczne składki ZUS, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, nalicza i rozlicza zasiłki pracownicze, rozlicza wszystkie inne potrącenia pracownicze, dotyczące wynagrodzeń, prowadząc pełną dokumentację z tego zakresu.

Przekazuje do PFRON miesięczne informacje o stanie zatrudnienia oraz o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych. Prowadzi pełną obsługę rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych dla wszystkich jednostek oświatowych. OOiW nadzoruje i koordynuje szkolenia pracownicze z zakresu BHP, organizuje okresowe przeglądy z zakresu prawa budowlanego, współpracuje z placówkami w zakresie realizacji remontów. Koordynuje sprawy związane z dowozem uczniów oraz rozlicza środki przeznaczone na ten cel.