Stan prawny od 01.09.2017

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Podstawą prawną zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników od 1 września 2017 r. zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. W przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

 

Charakter dofinansowania

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910) udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Państwa członkowskie uznały, że jest graniczna kwota wsparcia przedsiębiorcy, która nie będzie stanowiła przełomu w jego działalności i nie zachwieje zasady zdrowej konkurencji – obecnie jest to 200 tys. euro (graniczny limit wsparcia dla przedsiębiorcy w ciągu 3 lat podatkowych) lub 100 tys. euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów lub 15 tys. euro pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie

 Na podstawie art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zm.) dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z §3a Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja  1996r.  w  sprawie przygotowania  zawodowego  młodocianych  i  ich  wynagradzania  (tj.  Dz. U.  z  2018r.,  poz. 2010)  pracodawcy są zobowiązani do zawiadomienia Burmistrza Świecia o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, co umożliwi zarezerwowanie środków finansowych.

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW od 01.09.2017r.:

 1. Wniosek (do pobrania niżej);
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • Dyplom lub Świadectwo Czeladnicze albo Zaświadczenie potwierdzający, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.u. z 2018 r., poz. 2010) z wynikiem pozytywnym:

a/ nauka zawodu - Dyplom lub Świadectwo Czeladnicze potwierdzający zdanie egzaminu czeladniczego przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, lub Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, lub Zaświadczenie o ukończeniu rzemieślniczej nauki zawodu wydane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,

b/ przyuczenie do wykonywania określonej pracy – Zaświadczenie złożenia egzaminu sprawdzającego przed czeladniczą komisją egzaminacyjną powołaną przez izbę rzemieślniczą,

 • Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia świadectwa szkolnego,
 • Kopia świadectwa pracy,
 • Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
 • W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę lub zaświadczenie),
 • Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ aktualny wydruk z CEIDG lub KRS,
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

 

Do wniosku należy także dołączyć wszystkie dodatkowe dokumenty, które bezpośrednio nie są wymagane przez ustawę jednak są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, np.:

- w przypadku zmiany nazwiska młodocianego,

- zmiany stanu prawnego pracodawcy.

 

Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

 

 

Załączniki do pobrania:

 1. UWAGA– zmiana w przepisach od 01.09.2019r. - [pobierz]
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – [pobierz druk]
 3. WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia – 3 strony - [pobierz druk]
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [pobierz druk]
 5. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [pobierz druk]
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - [pobierz druk]
 7. Oświadczenie składane przez rolnika o formie prawnej oraz kategorii przedsiębiorstwa - [pobierz druk]
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - [pobierz druk]
 9. Prognoza zawodów na 2020 rok - [pobierz]

 

 

U W A G A

Ośrodek Oświaty prosi o dokładne wypełnianie wniosków. Wypełniając wymagane formularze należy dokładnie zapoznać się z instrukcją ich wypełniania. Wypełniając druki nie należy pozostawiać pustych miejsc, należy wpisać w każdym punkcie odpowiednią odpowiedź  - TAK, NIE lub NIE DOTYCZY. Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ niedokładne wypełnienie druków będzie opóźniało rozpatrzenie wniosku.

 Brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje, że pomoc de minimis nie może być wnioskodawcy udzielona (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.).

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny był załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Pouczenie:  Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Świecia w terminie 14 dni.

Pouczenie:

Chcąc przyspieszyć uzyskanie decyzji ostatecznej (zwłaszcza wtedy, gdy decyzja jest zgodna z wnioskiem), strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od takiej decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może być złożone dopiero po wydaniu decyzji. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA (decyzja staje się ostateczna i prawomocna).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu  ul. Wojska Polskiego 124.

lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Oświaty - II piętro pok. 36 w Urzędzie Miejskim.