Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli

Nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu

3 grudnia 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola (art. 39a ustawy).

Read more: Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka - Projekt nr RPKP.08.04.02-04-0025/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące planowane efekty:

- 50  osób po opuszczeniu programu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie,

- 16 osób pozostających bez pracy po opuszczeniu programu znajdą pracę lub będą jej poszukiwały,

- 80 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie funkcjonowało po zakończeniu programu.

Informacja_Burmistrza: efs
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: efs
Załącznik nr. 1 - Umowa uczestnictwa w Projekcie: efs
Załącznik nr. 2 - Formularz zgłoszeniowy: efs
Załącznik nr. 3 - Deklaracja uczestnictwa: efs
Załącznik nr. 4 bis - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: efs
Załącznik nr. 5 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy: efs
Załącznik nr. 6 - Zaświadczenie o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim: efs
Załącznik nr. 7 - Zaświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim: efs
Załącznik nr. 8 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka: efs

 

Druk sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Umowa o realizację zadania publicznego: efs
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: efs
Oferta realizacji zadania publicznego: efs
Korekta oferta zadania publicznego: efs