Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli

Nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu

3 grudnia 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola (art. 39a ustawy).

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego. Będzie pochodną liczby kilometrów między domem i placówką.

Koszt = (a-b) * c * d/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału     

      przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka

      rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także    

      przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

      i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych

      producenta pojazdu.

Przepisy różnicują sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, a jaką podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili (w tych przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał), od przypadków, w których dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów (wówczas zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów).

Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. Cenę paliwa ustali rada gminy na podstawie średniej ceny danego rodzaju paliwa w gminie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy dowożą je sami do szkoły i mają już podpisaną umowę burmistrzem dotyczącą zwrotu kosztów, zawartą na podstawie dotychczasowych przepisów, będą mogli wypowiedzieć ją w ciągu 30 dni, następnie burmistrz zawrze z rodzicami nową umowę w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli: efs